Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в наукових фахових виданнях НАНГУ
НАВС

Шановні колеги науковці!

 

Національна академія Національної гвардії України запрошує до публікації у наукових виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

 

·         Честь і закон (http://chiz.nangu.edu.ua) виходить друком щоквартально

зі спеціальностей:

-     251 ‒ «Державна безпека»;

-      253 ‒ «Військове управління (за видами збройних сил)»;

-     081 – «Право»;

-     281 – «Публічне управління та адміністрування»;

-     053 – «Психологія»;

-     073 – «Менеджмент»;

-     255 – «Озброєння та військова техніка»;

-     254 – «Забезпечення військ (сил)».

 

·         Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України (http://znp.nangu.edu.ua) виходить друком два рази на рік

зі спеціальностей:

 254 – «Забезпечення військ (сил)»,

 255 – «Озброєння та військова техніка»

 

·         Безпека держави (http://ss.nangu.edu.ua)  найближчім часом очікується включення до Переліку наукових фахових видань України виходить друком два рази на рік

зі спеціальностей:

 251 ‒ «Державна безпека»;

 252 «Безпека державного кордону»

 256 «Національна безпека»

 

Інструкція для авторів

 

Стаття обов’язково повинна мати такі елементи:

- постановка проблеми. В розділі необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку теорії або практики. Обов’язково наявність абзацу с висновком про актуальність дослідження даної проблеми для науки;

- аналіз останніх досліджень і публікацій. У розділі стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю. Даний розділ має за мету показати невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми. Підсумком огляду є виявлення ніші досліджень, не зайнятих іншими вченими в даній проблемі. Огляд літератури бажано проводити за джерелами не старше 5-10 років, включаючи огляд іноземних періодичних видань;

- мета статті має випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій. У ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів). Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати 2-3 часткові задачі, рішення яких розкриває план дослідження;

- виклад основного матеріалу. Структура розділу повинна відображати послідовно рішення задач, які сформульовані у розділу мета статті. Необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію дослідження;

- висновки. Повинні бути конкретні та відображати найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення. Також висновки мають містити перспективи подальших розробок у зазначеному напрямку;

- перелік джерел посилання повинен включати щонайменше 6 джерел, які видані за останні 5 років та мати джерела, які індексуються в базах даних Scopus або Web of Science.

 

До статті додають:

- документ про можливість відкритої публікації статті;

- відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, в якій працює автор, телефон, e-mail, ORCID);

- назву, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами;

- анотація українською мовою має містити 4-5 речень;

- анотація англійською мовою має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Якщо стаття написана англійською мовою, то анотація українською має містити не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

- окремим файлом подається переклад українською мовою розширеної анотації (англійської);

- фотографії авторів в електронному вигляді на білому фоні у форматі .jpg.

Обсяг статті разом з переліком джерел посилання та анотацією не повинен перевищувати 14 сторінок комп’ютерного набору формату А4.

Вимоги до набору та оформлення статті

Параметри сторінки: Розміри полів (см): зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху – 2,5, знизу – 2,5.

УДК – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Ініціали та прізвища авторів – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, відступ абзацу 0,5 см.

Назва статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення напівжирне, літери прописні, вирівнювання по центру.

Анотація – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, друкується мовою основного тексту статті.

Ключові слова – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення курсив, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см.

Текст статті – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка абзацу 0,5 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули набирають в редакторі MS Equation 3 із наскрізною нумерацією з правого краю сторінки.

У меню ”Размер→Определить” ввести такі розміри: ”Обычный” – 11 пт; ”Крупный индекс” – 8 пт; ”Мелкий индекс” – 7 пт; ”Крупный символ” – 14 пт; ”Мелкий символ” – 10 пт.

Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри й таблиці.

Заголовок таблиці – шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, накреслення пряме. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу.

Рисунки та схеми мають бути обов’язково згрупованими та супроводжуватися підписами (назву рисунка друкують з великої літери та розміщують посередині рядка. Кегль 12 пт). Не допускаються кольорові та фонові рисунки.

Перелік джерел посилання оформлюють згідно із ДСТУ 8302:2015 ”Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

Цитати автор обов’язково повинен звірити з першоджерелами і зробити посилання на них у квадратних дужках.

Файл статті подають у форматах doc або docx у назві файлу обов’язково зазначають прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) і назву статті.

Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, редколегія вносить без узгодження з автором.

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат

Перевірка рукописів статей на академічний плагіат здійснюється за допомогою інтернет-системи «Unicheck».

Під академічним плагіатом розуміють – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання (відповідно до ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати перевірки на академічний плагіат враховуються при прийнятті редколегією видання рішення про допущення рукопису статті до публікування. Рукописи з неприйнятним або низьким рівнем оригінальності не приймаються до розгляду, інші рукописи розглядаються редколегією відповідно до встановленої політики видання.

Плагіат є недопустимим. Рукописи, в яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією назавжди або до усунення недоліків.

З питань розміщення статей у наукових виданнях академії звертатися за телефоном

+380660578940 Медвідь Юлія Іванівна відповідальний секретар

е-mail: medvidj84@ukr.net або nov_nangu@ukr.net

Схожі новини: