Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в збірнику наукових праць "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА"
НАВС

Шановні колеги!

Збірник наукових праць "Пожежна безпека" видається з 2002 року. Запланована періодичність - 2 рази на рік. Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці в галузі технічних наук з напряму "пожежна безпека".

ІSSN 2078-6662 (друк)

ISSN 2708-1087 (онлайн)

Засновники: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД), Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

Видавець - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

Зареєстрований Державною реєстраційною службою України 14.07.2014 р. Серія КВ No 20916-10716ПР

ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ  ЯК ДРУКОВАНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ КАТЕГОРІЇ "Б" В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 261 - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
(Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886)

 

Адреса редакції:  Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактні телефони: (032) 233-24-79, тел/факс (032) 233-00-88

E-mail: [email protected]

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

•          Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).

•          Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

•          Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

•          Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1.5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

•          Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Пожежна безпека" (далі Збірника): висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.

 Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською, польською, англійською мовами (що зазначено у Свідоцтві, зареєстрованому Мін’юстом України).

Матеріал статей має містити нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті повинен бути не менше 5-6 сторінок друкованого тексту (без врахування анотацій та списку літератури).

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм):

-  12 кеглем, шрифтом Times New Roman;
-  з інтервалом між рядками - 1,5;
-  з абзацом - 1,0 см;
-  з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;
-  без нумерації сторінок.

        Текст статті повинен містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основний текст статті; рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули – набраними у редакторі формул; скорочення та умовні позначення фізичних величин  відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання; нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від тексту пропуском рядка. Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом.

Більш детальна інформація за посиланням: збірник наукових праць «Пожежна безпека»

Схожі новини: