Контраст
Шрифт
Приймаємо статті до опублікування в збірнику наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності"
НАВС

 

Шановні колеги!

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" видається в університеті з 2007 року. Запланована періодичність – 2 рази на рік.

Тематична спрямованість: оригінальні та оглядові праці зі спеціальностей:
073 – Менеджмент
101 – Екологія
122 – Комп’ютерні науки
125 – Кібербезпека
161 – Хімічні технології та інженерія
183 – Технології захисту навколишнього середовища
261 – Пожежна безпека
263 – Цивільна безпека
275 – Транспортні технології (за видами)

ІSSN 2078-4643 - друк
ISSN 2708-1389 – онлайн

Засновник та видавець -  Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД)

ЗАРЕЄСТРОВАНО Державною реєстраційною службою України 12.03.2015. Серія КВ No20328-11128Р

ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ  ЯК ДРУКОВАНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ КАТЕГОРІЇ "Б" В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 101 - ЕКОЛОГІЯ, 122 - КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ, 125 - КІБЕРБЕЗПЕКА , 161 - ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ, 183 - ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА , 261 - ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, 263 - ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (Наказ МОН України від 02.07.2020 року № 886), 275 - ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Наказ МОН України від 24.09.2020 року № 1188), 073 – МЕНЕДЖМЕНТ (Наказ МОН України від 02.09). 2020). 2021 року № 157). 

 

Адреса редакції:  Відділ науково-редакційної діяльності ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007.

Контактний телефон: (032) 233-24-79

Е-mail: [email protected]

Вимоги до подання

 

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

• Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).

• Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

• Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1.5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 

• Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності": висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень у сфері цивільної безпеки, екології, кібербезпеки, пожежної безпеки, комп'ютерних наук, хімічних технологій та інженерії, технологій захисту навколишнього середовища, транспортних технологій.

Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською, англійською або польською мовами.

Матеріали статей мають висвітлювати нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за наявності загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті має бути не менше 5-6 сторінок друкованого тексту, включаючи оформлення, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркуші форматом А4 (210 х 297 мм):
- 12 кеглем, шрифтом Times New Roman;
- з інтервалом між рядками - 1,5;
- з абзацом - 1,0 см;
- з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;
- без нумерації сторінок.

        Текст статті повинен містити : 

Вступ (Introduction) – у вступі автори повинні представити: постановку проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Методи дослідження (Methods) – необхідно навести апробовані та стандартні методики дослідження, а також прилади, матеріали та короткий хід дослідження. Для наукових праць природного спрямування необхідно навести польові умови досліджень. 
Результати дослідження (Results) – у розділі наводяться отримані експериментальні чи теоретичні дані. Описуються отримані результати. 
Обговорення результатів досліджень (Discussion) – отримані результати пов’язують з гіпотезами та науковими надбаннями інших науковців, які є спеціалістами у відповідній тематиці. Розкриваються переваги власних досліджень. Результати досліджень та обговорення результатів досліджень можуть бути об’єднані в один розділ. 
Висновки (Conclusions) – повинні бути представлені в короткій формі, описуючи результати роботи, а також переглянути автора(-ів) на практичне застосування результатів. 
Вдячність (Acknowledgments) – може бути висвітлена науковцям за консультації; гранту; фонд (найменування, номер, тип проекту) повинен бути розміщений в окремому розділі перед списком літератури. Назви організацій повинні бути написані повністю. Якщо результати статті отримані без підтримки будь-якого з проектів чи фінансування, це також необхідно відзначити. Також можна висловити вдячність організації, лабораторії, установ
і і т.д., які в тій чи іншій мірі причетні до публікації Вашої роботи.

Основний текст статті, таблиці та рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули  набраними у редакторі формули. Скорочення та умовні визначення фізичних величин повинні відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що складаються у формулах, мають бути розшифровані із зазначенням одиниці вимірювання, формула нумерації наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої межі тексту). Формули, таблиці та малюнки відокремлюються від тексту пропуском рядка. Підписи під рисунками та заголовки таблиці виділяються курсивом.

 

Більш детальна інформація за посиланням: Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності"

 

Схожі новини: